Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu

                  Na pierwszym miejscu procesu pedagogicznego jest człowiek.
Ten, kto podlega terapii, ten, kto poddaje się procesowi terapeutycznemu,
musi być nazwany z imienia i nazwiska.


                                                                                                     prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski
 


Witamy na stronie Warsztatu Terapii Zajęciowej

            Pierwsze Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zaczęły powstawać z początkiem 1992 roku.
Zostały one powołane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (DZ.U.1997Nr123.poz776) i rozporządzeniu w sprawie warsztatów terapii
zajęciowej (Dz. U.2004 Nr 63poz.587).  Działalność Warsztatów finansowana jest w 90% przez
PFRON i 10% przez Urząd Miasta.
       Uczestnikiem Warsztatu może być osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
ze wskazaniem do terapii zajęciowej wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności.Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych wskazuje, że warsztaty są placówkami prowadzącymi rehabilitację społeczną
i zawodową w zakresie pozyskania i przywracania osobom niepełnosprawnym umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Cele te osiąga się poprzez: terapię zajęciową, psychoterapię,
socjoterapię oraz usprawnianie fizyczne.
       Nasz Warsztat powstał na bazie istniejącego od października 1983 r. Dziennego Domu Pomocy
Społecznej dla młodzieży ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Był to jeden z pierwszych
ośrodków w kraju, przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo.
Jego celem była rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, które ukończyły szkołę specjalną,
a nie miały możliwości podjęcia pracy zawodowej oraz osób, które wskutek postępowania
niepełnosprawności musiały z pracy zrezygnować. Zadaniem głównym Dziennego Domu była praca
opiekuńczo - wychowawcza. Utworzenie na jego bazie 14 października 1993 roku Warsztatu Terapii
Zajęciowej pozwoliło na rozszerzenie oferty rehabilitacyjnej o część zawodową. Zaspokojono w ten
sposób oczekiwania i potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych.

        Warsztat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30. Jego uczestnikami jest 30
dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

W warsztacie działa 6 sekcji:
* kulinarno - porządkowa
* poligraficzno - papiernicza
* artystyczna
* techniczna
* plastyczna      
* rękodzieła

Terapia zajęciowa uzupełniana jest przez:
* rehabilitację ruchową (kinezyterapia)
* zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
* zajęcia z psychologiem
* zajęcia komputerowe
* zajęcia integracyjne

       Działalność Warsztatu  pozwoliła na wyzwolenie aktywności i poczucia przydatności u dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie. Warsztat stał się pomostem do normalności. Stała formuła pracy
zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa, co pozwala na ciągły rozwój jego uczestników. Zastosowane
formy terapii oraz metody pracy są dostosowane do możliwości uczestników. Podejmowane przez
terapeutów działania nie mają charakteru przypadkowości, są stabilne i uporządkowane.
Jesteśmy członkiem Forum WTZ Województwa Warmińsko - Mazurskiego