HISTORIA WTZ
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu
Pierwsze Warsztaty Terapii Zajęciowej zaczęły powstawać z początkiem 1992 roku. Działają one na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.           w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Uczestnikiem Warsztatu może być osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania                           o Niepełnosprawnści.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wskazuje, że warsztaty są placówkami prowadzącymi rehabilitację społeczną i zawodową w zakresie pozyskania
i przywracania osobom niepełnosprawnym umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Cele określone w rozporządzeniu osiąga się poprzez: terapię zajęciową, psychoterapię, socjoterapię, usprawnianie fizyczne.

Nasz Warsztat powstał na bazie istniejącego od października 1983 r. Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla młodzieży ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Był to jeden z pierwszych ośrodków w kraju, przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. Jego celem była rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, które uko
ńczyły szkołę specjalną, a nie miały możliwości podjęcia pracy zawodowej oraz osób, które wskutek postępowania niepełnosprawności musiały z pracy zrezygnować. Zadaniem głównym Dziennego Domu była praca opiekuńczo - wychowawcza.

Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej 14 października 1993 roku pozwoliło na rozszerzenie oferty rehabilitacyjnej o część zawodową. Zaspokojono w ten sposób oczekiwania i potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych.


Warsztat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
Jego uczestnikami jest 30 dorosłych osób upośledzonych umysłowo.

W warsztacie działa 6 sekcji:
* gospodarczo - porządkowa
* poligraficzno - papiernicza
* artystyczna
* techniczno - plastyczna
* techniczna       
* życia codziennego

Terapia zajęciowa uzupełniana jest przez:
* rehabilitację ruchową (kinezy terapia)
* zajęcia na krytej pływalni (hydroterapia)
* teatroterapię
* zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
* zajęcia z psychologiem
* zajęcia komputerowe
* zajęcia integracyjne

Działalność Warsztatu, pozwoliła na wyzwolenie aktywności i poczucia przydatności dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Warsztat stał się pomostem do normalności. Stała formuła pracy Warsztatu zaspokaja potrzebę bezpiecze
ństwa, co pozwola na ciągły rozwój jego uczestników. Proponowane formy terapii oraz metody pracy są dostosowane do ich możliwości. Podejmowane działania nie mają charakteru przypadkowości, są stabilne i uporządkowane.

Dziś można stwierdzić, że udział w zajęciach zmniejszył trudności uczestników zakresie nawiązywania kontaktów, podejmowania inicjatywy, skłonności do wycofywania się z życia. Umożliwił zaistnienie               w środowisku i integrację z nim. Potwierdza to powstanie w 2004 roku klubu „Wodzirejów, założonego      z ich  inicjatywy. Z całą pewnością do sukcesów zakresie rehabilitacji społecznej przyczyniła się formuła  „otwartych drzwi” Warsztatu, polegająca na aktywnej współpracy z  innymi z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, szkołami, uczelniami i osobami prywatnymi zainteresowanymi ideą aktywizacji osób niepełnosprawnych. 


WebDesign by © S.J